Generelle Betingelser

ARRANGEMENT
Rejserne i dette program er arrangeret af Penguin Travel Ltd. i samarbejde med lokale turarrangører.

TILMELDING
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftlige meddelte og/eller i rejsebeskrivelse på internettet samt evt. tilhørende turbeskrivelse i PDF oplyste vilkår for rejsen. Venligst kontroller, at alle lovede ydelser og navne i henhold til pas er påført faktura allerede ved modtagelsen af faktura samt på rejsebevis. Penguin Travel hæfter ikke for aftaler, der ikke er påført fakturaen. Bemærk at alle papirer og billetter sendes pr. e-mail, og at du skal have adgang til internettet ved bestilling.

DEPOSITUM
Samtidig med tilmeldingen indbetales depositum svarende til 30% af rejsens pris, dog min. kr. 1500. For skirejser til Bulgarien er depositum kr. 1500. Depositum kan være højere i tilfælde, hvor flybilletter eller anden del af rejsen skal afregnes lang tid før afrejsen. Er depositum ikke bureauet i hænde inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Såfremt Penguin Travel forestår visering eller indhenter indrejsetilladelse skal udgifter og gebyrer betales samtidig med depositum.

SLUTBETALING
Restbeløbet for rejsen skal normalt være bureauet i hænde senest 45 dage før afrejse, hvis ikke andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest ca. 7 dage før afrejsen.

REJSENS PRIS
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål på programsiden på www.penguin.dk; i prisliste; i turbeskrivelse. Tillæg for særlige ydelser vil
ligeledes være nævnt under hver enkelt rejse/rejsemål. Særligt for køb af rejse inkl. fly: Alle
pakkepriser er baseret på flypriser fra nævnte luftfartselskab og pt. kendte tariffer, skatter og afgifter. Flypriser oplyst på programsider, hvor grundprisen er baseret på landarrangement alene, er dynamiske og tillæg kan forekomme. Hvis du venter med at bestille, skal du derfor være opmærksom på, at prisen kan have ændret sig og det er den nye pris, der er gældende ved bestilling.

ÆNDRINGER & TILLÆGSBESTILLINGER
Med mindre andet er anført gælder følgende: Mere end 30 dage før afrejse: For ændring af fly og landarrangement, der endnu ikke er slutbetalt, opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 750 pr. person. Der tages forbehold for forhold, hvor ændringer ikke er mulig efter bekræftelse eller kun mulige mod gebyr. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Tillægsbestillinger: Ved tilkøb af serviceydelser/ændring af allerede tilkøbte serviceydelser efter slutbetaling har fundet sted pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 200. Med serviceydelse forstås: Udflugter, teaterbilletter, transfer, liftkort, skiudstyr m.m.

AFBESTILLING
Kunden kan afbestille rejsen inden dennes påbegyndelse efter disse afbestillingsvilkår:
a) Ved afbestilling efter bekræftelse og indbetaling af depositum, flybilletter og evt. andre ikke refunderbare ydelser indtil 60 dage før afrejsedagen er det indbetalte depositum/beløb tabt.
b) Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejsedagen er 50 % af rejsens pris tabt ligesom indbetalinger for flybilletter og evt. andre ikke refunderbare ydelser er tabt.
c) Afbestilles rejsen senere end 44 dage før afrejsedagen, er den totale pris for rejsen tabt.
Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation eller en flybillet er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Flybilletter refunderes ikke. Er medrejsende ikke omfattet af evt. afbestillingsforsikring /eller ønsker medrejsende at rejse alligevel, bliver rejseprisen justeret i henhold til det aktuelle "nye" deltagerantal (fx bortfald af grupperabat, betaling af tillæg for eneværelse og lignende). Udgifter til visum og gebyrer indgår ikke som en del af rejsens pris og er derfor ikke refunderbare.

AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM
Vi råder dig til at tegne en afbestillingsforsikring hos Gouda eller Europæiske. Forsikringen skal dække den del af rejsens pris, rejsebureauet ikke tilbagebetaler, hvis du afbestiller din rejse på grund af akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, der rammer dig selv, din nærmeste familie eller rejseledsagere. 

REJSEFORSIKRING
Penguin Travel anbefaler kraftigt altid at tegne rejseforsikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker kun udgifter til lægebehandling i EU, Færøerne, Grønland, Schweiz, Norge og en række små europæiske stater (indtil 1 måned), og den dækker ikke omkostninger til hjemtransport, der skyldes sygdom og ulykke (bortset fra rejser på Færøerne og Grønland og for Finland, Island, Sverige og Norge gælder særlige regler). Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer, som dækker omkostningerne og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, forsinket fremmøde m.m. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar som følge af manglende tegnede forsikringer. Bemærk at der kan være særlige regler/betingelser for folk som er fyldt 70 år eller med kroniske sygdomme. 

HOTELRESERVATION
Ved køb af hotelophold eller andre landarrangementsydelser uden flytransport, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 500,-. pr. faktura.

ERSTATNINGSANSVAR
Penguin Travel begrænser erstatningsansvaret mht. summer og bestemmelser for flytransporterne til Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning (for DKs vedkommende luftfartslovgivningen af 1960, kap. 9), for søtransport til Athen- konventionen og for jernbanetransport jf. COTIF/CIV-konventionen. De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luft-fartsselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser. En rejsedeltager må straks og inden lufthavnen forlades reklamere til luftfartsselskabet eller dennes repræsentant, hvis rejsegods er ødelagt, beskadiget eller mistet under flytransport. Der udfærdiges derpå en rapport (PIR), som sammen med skadeanmeldelse sendes til deltagerens forsikringsselskab.

KUNDENS PLIGTER
Det er kundens pligt, at e-mail oplyst ved bestilling er sikker kontaktforbindelse til bureauet, og det er kundens ansvar at sikre, at mails bliver genkendt af emailprogrammet og korrekt modtaget. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. OBS! Ligeledes før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet! Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for.
Det er ligeledes kundens ansvar at have den til rejsen påkrævede fysiske formåen og være i besiddelse af de fornødne færdigheder, der kræves på den enkelte rejse.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamationer vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Krav om erstatning skal, for at kunne komme i betragtning, skriftlig stilles til rejsebureauet inden 14 dage efter rejsens afslutning.

CHECK-IN-TID
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Penguin Travel eller luftfartsselskabet vedrørende afrejse, gates og terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

SKATTER OG AFGIFTER
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden, eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen.

PAS, VISUM, VACCINATIONER M.M.
For rejsende med dansk nationalitetspas anbefaler vi ved rejser udenfor EU, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemkomst. Vær opmærksom på, at der er lande, der afviser rejsende med visum eller stempler fra bestemte lande i passet. Generelt skal passet være helt, i ordentlig stand og med tomme sider til stempler/visum. Det er den rejsendes ansvar at ansøge om evt. indrejsetilladelse/visum i ordentlig tid inden afrejse og være i besiddelse af de nødvendige indrejsepapirer/tilladelser til alle lande, der indgår i rejsen. Det fremgår af rejsebeskrivelsen om Penguin Travel sikrer evt. invitationsbrev. Selvom Penguin Travel fremsender invitationsbrev til brug for visumansøgning/indrejsetilladelse er det altid den rejsendes ansvar at fremsende korrekte og fyldestgørende information samt at tjekke disse oplysninger i forbindelse med ansøgning. Oplysningerne skal være gyldige for planlagte rejseperiode. Vi råder og vejleder omkring indrejseprocedurer med det forbehold, at regler og procedurer ændrer sig konstant og kan være forskellige på et og samme lands ambassader i forskellige lande, hvorfor det altid er den rejsendes ansvar at være ajour med indrejseregler og til enhver tid at leve op til kravene. Vi henviser til Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk/ rejse-og-ophold samt ambassadernes hjemmesider. Rejsende med andre typer pas udstedt i DK er forpligtet til at oplyse dette ved tilmelding uanset rejsemål for yderligere vejledning. Vær opmærksom på, at der kan være krav om transitvisum også ved korte mellemlandinger.
Rejser til visse lande kræver obligatoriske vaccinationer og til andre tilrådes at få foretaget vaccinationer. Hvilke vaccinationer, der er nødvendige, ændrer sig ofte med kort varsel. Kontakt derfor egen læge eller Serum Instituttet ca. 1 mdr. før afrejse. Det er den rejsendes ansvar at få alle nødvendige vaccinationer, tage al nødvendig medicin og følge alle lægelige råd i forhold til rejsen. Husk at medbringe certifikater og bekræftelser i håndbagagen.
Informationer og råd omkring indrejse/visum/vaccinationer fra Penguin Travel er uden ansvar ligesom bureauet ikke påtager sig ansvar for rejsende, der af den ene eller anden grund ikke kan opnå visum eller der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. 

UDEBLIVELSE, UBENYTTEDE YDELSER M.M.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

REJSEARRANGØ;RENS ANSVAR
Penguin Travel er i medfør af Lov om pakkerejser ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til program/prisliste/turbeskrivelse. Penguin Travel påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden dennes vidende og accept er indgået mellem den lokale turarrangør og den rejsende. Penguin Travel påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som Penguin Travel er uden indflydelse på.

PIONERREJSER
Pionérrejser er et rejsekoncept som indebærer grupperejser med rejseleder til et nyt område eller en rejse som vi gennemfører for allerførste gang. Penguin Travels pionerrejser er rejser til eksotiske og autentiske rejsemål langt væk fra travlhed og masseturisme. Tanken er at rejsemålet skal udforskes og gennemprøves. Ofte er det ikke alt der kan planlægges hjemmefra og rejseprogrammet kan ændre sig undervejs. Det kræver overbærenhed og fleksibilitet at være rejsedeltager på disse ægte opdagelsesrejser. Hvis man er eventyrlysten, spontan og åben overfor uforudsigelige hændelser så kan man forvente afvekslende oplevelser med kulturelle indtryk, storslået natur og stunder man aldrig vil glemme.
Pionérrejserne tilbydes til lavere priser end vores andre rejser og oven i købet måske til markedets laveste pris.

ÆNDRINGER/AFLYSNINGER
Penguin Travel forbeholder sig ret til med minimum 3 ugers varsel at foretage nødvendige ændringer, eller aflyse en grupperejse på grund af manglende tilslutning eller grundet omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har haft indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.
Det er bureauets politik ikke at udbyde flere afgange på en rejse, end forventet gennemført på baggrund af tidligere års erfaring.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE
Priserne er baseret på de pr. 01.01.2015 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Penguin Travel tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelsen kan ske på grund af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Penguin Travel umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retninger inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. I forbindelse med rejser opgivet i DKK vil prisstigninger/nedsættelse finde sted efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger DKK 50. Valutaændringer på mere end + 5 % eller –10 % i forhold til prislistens udgivelsesdag: Prisændringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris. Prisen på alt andet end flybilletter i denne prisliste er fastsat på baggrund af kursen på USD eller EURO. Dette betyder, at stiger kursen på EUR med 5 %, vil f.eks. en overnatning på f.eks. Hotel Lion stige tilsvarende. Pakker, som indeholder både fly og landarrangement vil ikke stige tilsvarende, da pakkeprisen kun delvist er udregnet på basis af udenlandsk valuta. Typisk vil en ændring af kursen på USD på +5 % kun medføre, at pakkeprisen stiger med 2-3 %. En ændring af prisen i nedadgående retning forudsætter dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller og landarrangementer i forbindelse med kursændringen.

Ø;VRIGE BETINGELSER
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer som følge af ændrede indkøbsforhold. Prislister er gældende indtil ny foreligger.

VÆRNETING/LOVRET
Ethvert krav mod Penguin Travel skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. 

Fra 2020 udbydes rejserne af Penguin Travel LTD, Bulgarien og er således ikker tilmeldt Rejsegarantifond og Pakkerejseankenævn. Klager og søgsmål afgøres jf. retningslinjerne for Kommissionen for Forbrugerbeskyttelse, Bulgarien.

 

REJSEGARANTIFOND OG KONKURSDÆKNING
Rejserne på siden udbydes af Penguin Travel Ltd, Bulgarien.
Som rejsende med det EU-baserede rejsebureau er din rejse sikret via vores forsikring i EUROINS og du er dækket på samme måde som det kendes fra Rejsegarantifonden.


NB. Priserne er baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Rejser du alene, udfaktureres og betales tillæg for eneværelse/ tillæg for solo-rejse, såfremt andre ikke er tilmeldt, ved bestilling, også selvom deleværelse er ønsket. Når ny rejsedeltager har bestilt og betalt på samme vilkår, vil tillæggene blive refunderet.
 

Cykelferie i Balkanbjergene - Bulgarien (guided) 5140 DKK, 8 Dage

Cykelferie i Balkanbjergene - Bulgarien (guided)

Spændende cykeltur i hjertet af Balkanbjergene. På denne rejse cykler vi langs med de nordlige...
Tassili ørkeneventyr. Algeriet 9750 DKK, 8 Dage

Tassili ørkeneventyr. Algeriet

På denne rundrejse i Algeriet oplever vi det bedste af Sahara. Den ultimative ørkenoplevelse langt...
5 stan-lande - I Djengis khans fodspor 17560 DKK, 21 Dage

5 stan-lande - I Djengis khans fodspor

Følg i Gengis Khans fodspor, gennem store ørkener, rullende stepper, frugtbare dale og de...
Se alt»

Blog

29.04.2024 16:51

Camino: På pilgrimsfærd til Santiago de Compostela, Spanien

Siden Middelalderen har pilgrimme valfartet til Galicien og Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien og byen er i dag det mest berømte pilgrimsmål i den kristne verden. I byens katedral menes de jordiske rester af apostlen Jakob at være gemt og bevaret i et smukt udsmykket relikvieskrin og det er det man som pilgrim afslutter vandringen med at se. Apostlen Jakob var ifølge Det Nye...


25.04.2024 16:14

Rejser til Syrien – Alt du behøver at vide om at rejse i Syrien i 2024 (guldkorn fra turledere og lokalguider)

Syrien byder dig velkommen igen! I årevis har Syrien været præget af borgerkrigen, og begivenheder, der ramte dagens nyheder. Men i dag er landet langsomt ved at vende tilbage til et roligt og fredeligt liv, og mange steder er igen åbne for turister. I 2022 genoptog vi vores rejser til Syrien og er glade for at få muligheden for igen at vise dig alt, hvad landet har at tilbyde sine besøgende....


28.03.2024 14:21

Alt hvad du skal vide om en "Vandreferie på egen hånd"

Kært barn har mange navne - for os er en "vandreferie på egen hånd" uden guide og uden andre deltagere end dig og dine. Vandreferie på egen hånd – en rejseform, vi har haft på programmet i 35 år: Udvalget er blevet større og større og programmerne forfinet i takt med dynamikken hos vores rejsende. Vores hovedfokus er på vandreferier i Europa, hvor netværket af vandrestier og...


29.05.2023 14:59

Opdag den fortryllende skønhed ved Lake Nakuru i Kenya

Kenya, et land med betagende landskaber og varieret dyreliv, rummer en række skjulte perler for rejsende, der søger uforglemmelige oplevelser. Blandt disse skatte ligger den fortryllende Lake Nakuru, en hypnotiserende sø beliggende i Great Rift Valley. Kendt for sit overflødige fugleliv og betagende natur, byder Lake Nakuru National Park på en fascinerende blanding af naturlige vidundere og...