Rejs trygt og sikkert!

Generelle Betingelser

ARRANGEMENT
Rejserne i dette program er arrangeret af Penguin Travel i samarbejde med lokale turarrangører.

TILMELDING
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftlige meddelte og/eller i rejsebeskrivelse på internettet samt evt. tilhørende turbeskrivelse i PDF oplyste vilkår for rejsen. Venligst kontroller, at alle lovede ydelser og navne i henhold til pas er påført faktura allerede ved modtagelsen af faktura samt på rejsebevis. Penguin Travel hæfter ikke for aftaler, der ikke er påført fakturaen. Bemærk at alle papirer og billetter sendes pr. e-mail, og at du skal have adgang til internettet ved bestilling.

DEPOSITUM
Samtidig med tilmeldingen indbetales depositum som følger (med mindre andet er anført for den pågældende rejse): For rejser under DKK 7.500 er depositum på DKK 1250 pr. person. For rejser over DKK 7.500 er depositum på ca. 30 % af rejsens pris. Depositum kan være højere i tilfælde, hvor flybilletter eller anden del af rejsen skal afregnes lang tid før afrejsen. Er depositum ikke bureauet i hænde inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Såfremt Penguin Travel forestår visering (fx til Rusland, Mongoliet el. Kina) skal udgifter og gebyrer betales samtidig med depositum. Der er bookinggebyr på alle rejser bestilt efter 1/1/2014 på kr. 145 på alle rejsetyperne: Safari; Togrejser; Rundrejser og Kulturrejser; Rundrejser på egen hånd; Ekspeditioner; Krydstogter samt på alle rejser bestilt mindre end 30 dage før afrejse.

SLUTBETALING
Restbeløbet for rejsen skal normalt være bureauet i hænde senest 45 dage før afrejse, hvis ikke andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest ca. 7 dage før afrejsen.

REJSENS PRIS
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål på programsiden på www.penguin.dk; i prisliste; i turbeskrivelse. Tillæg for særlige ydelser vil
ligeledes være nævnt under hver enkelt rejse/rejsemål. Særligt for køb af rejse inkl. fly: Alle
pakkepriser er baseret på flypriser fra nævnte luftfartselskab og pt. kendte tariffer, skatter og afgifter. Flypriser oplyst på programsider, hvor grundprisen er baseret på landarrangement alene, er dynamiske og tillæg kan forekomme. Hvis du venter med at bestille, skal du derfor være opmærksom på, at prisen kan have ændret sig og det er den nye pris, der er gældende ved bestilling.

ÆNDRINGER & TILLÆGSBESTILLINGER
Med mindre andet er anført gælder følgende: Mere end 30 dage før afrejse: For ændring af fly og landarrangement, der endnu ikke er slutbetalt, opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person. Der tages forbehold for forhold, hvor ændringer ikke er mulig efter bekræftelse eller kun mulige mod gebyr. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Tillægsbestillinger: Ved tilkøb af serviceydelser/ændring af allerede tilkøbte serviceydelser efter slutbetaling har fundet sted pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 200. Med serviceydelse forstås: Udflugter, teaterbilletter, transfer, liftkort, skiudstyr m.m.

AFBESTILLING
Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejsedagen er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejsedagen er 50 % af rejsens pris tabt. Afbestilles rejsen senere end 30 dage før afrejsedagen, er den totale pris for rejsen tabt. Der tages forbehold for højsæson samt
højtider, hvor afbestilling ikke er mulig efter bekræftelse.OBS! Såfremt et pakkearrangement, en
hotelreservation eller en flybillet er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Flybilletter refunderes ikke. Er medrejsende ikke omfattet af evt. afbestillingsforsikring /eller ønsker medrejsende at rejse alligevel, bliver rejseprisen justeret i henhold til det aktuelle "nye" deltagerantal (fx bortfald af grupperabat, betaling af tillæg for eneværelse og lignende).
Udgifter til visum og gebyrer indgår ikke som en del af rejsens pris og er derfor ikke omfattet af afbestillingsforsikringen.

AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM
Vi råder dig til at tegne en afbestillingsforsikring fra Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, rejsebureauet ikke tilbagebetaler, hvis du afbestiller din rejse på grund af akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, der rammer dig selv, din nærmeste familie eller rejseledsagere. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på www.penguin.dk eller udleveres ved forespørgsel. Med mindre andet er anført, koster afbestillingsforsikringen 6 %
af rejsens pris, dog minimum DKK 150.

REJSEFORSIKRING
Penguin Travel anbefaler kraftigt altid at tegne rejseforsikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker kun udgifter til lægebehandling i EU, Færøerne, Grønland, Schweiz, Norge og en række små europæiske stater (indtil 1 måned), og den dækker ikke omkostninger til hjemtransport, der skyldes sygdom og ulykke (bortset fra rejser på Færøerne og Grønland og for Finland, Island, Sverige og Norge gælder særlige regler). Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer, som dækker omkostningerne og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, forsinket fremmøde m.m. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar som følge af manglende tegnede forsikringer. Bemærk at der kan være særlige regler/betingelser for folk som er fyldt 70 år eller med kroniske sygdomme. Rejseforsikring kan bestilles gennem Penguin Travel.

HOTELRESERVATION
Ved køb af hotelophold eller andre landarrangementsydelser uden flytransport, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 500,-. pr. faktura.

ERSTATNINGSANSVAR
Penguin Travel begrænser erstatningsansvaret mht. summer og bestemmelser for flytransporterne til Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning (for DKs vedkommende luftfartslovgivningen af 1960, kap. 9), for søtransport til Athen- konventionen og for jernbanetransport jf. COTIF/CIV-konventionen. De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luft-fartsselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser. En rejsedeltager må straks og inden lufthavnen forlades reklamere til luftfartsselskabet eller dennes repræsentant, hvis rejsegods er ødelagt, beskadiget eller mistet under flytransport. Der
udfærdiges derpå en rapport, som sammen med skadeanmeldelse sendes til deltagerens forsikringsselskab.

KUNDENS PLIGTER
Det er kundens pligt, at e-mail oplyst ved bestilling er sikker kontaktforbindelse til bureauet, og det er kundens ansvar at sikre, at mails bliver genkendt af emailprogrammet og korrekt modtaget. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. OBS! Ligeledes før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet! Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for.
Det er ligeledes kundens ansvar at have den til rejsen påkrævede fysiske formåen og være i besiddelse af de fornødne færdigheder, der kræves på den enkelte rejse.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamationer vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Krav om erstatning skal, for at kunne komme i betragtning, skriftlig stilles til rejsebureauet inden 14 dage efter rejsens afslutning.

CHECK-IN-TID
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Penguin Travel eller luftfartsselskabet vedrørende afrejse, gates og terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt atændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

SKATTER OG AFGIFTER
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden, eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen.

PAS, VISUM, VACCINATIONER M.M.
Pas skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Udenlandske statsborgere bør konsultere egen ambassade eller konsulat for evt. specielle forhold. Er den rejsende ikke i besiddelse af dansk pas, skal dette oplyses ved bestilling. Undlades sådanne oplysninger til rejsebureauet, har Penguin Travel ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der selv ved blot gennemfart af et land i tog eller bil ofte stilles krav om transitvisum.
Har den rejsende ikke dansk pas bør egen ambassade eller konsulat konsulteres for evt. specielle forhold og dette skal altid oplyses til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter.
Rejser til visse lande kræver obligatoriske vaccinationer og til andre tilrådes at få foretaget vaccinationer. Hvilke vaccinationer, der er nødvendige, ændrer sig ofte med kort varsel. Kontakt derfor egen læge eller Serum Instituttet ca. 1 mdr. før afrejse. Informationer og råd omkring vaccinationer fra Penguin Travel er uden lægeligt ansvar. Bureauet påtager sig intet ansvar for kunder, der af den ene eller anden grund ikke kan opnå visum eller der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen.

UDEBLIVELSE, UBENYTTEDE YDELSER M.M.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

REJSEARRANGØ;;;;RENS ANSVAR
Penguin Travel er i medfør af Lov om pakkerejser ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til program/prisliste/turbeskrivelse. Penguin Travel påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden dennes vidende og accept er indgået mellem den lokale turarrangør og den rejsende. Penguin Travel påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som Penguin Travel er uden indflydelse på.

PIONERREJSER
Pionérrejser er et rejsekoncept som indebærer grupperejser med rejseleder til et nyt område eller en rejse som vi gennemfører for allerførste gang. Penguin Travels pionerrejser er rejser til eksotiske og autentiske rejsemål langt væk fra travlhed og masseturisme. Tanken er at rejsemålet skal udforskes og gennemprøves. Ofte er det ikke alt der kan planlægges hjemmefra og rejseprogrammet kan ændre sig undervejs. Det kræver overbærenhed og fleksibilitet at være rejsedeltager på disse ægte opdagelsesrejser. Hvis man er eventyrlysten, spontan og åben overfor uforudsigelige hændelser så kan man forvente afvekslende oplevelser med kulturelle indtryk, storslået natur og stunder man aldrig vil glemme.
Pionérrejserne tilbydes til lavere priser end vores andre rejser og oven i købet måske til markedets laveste pris.

ÆNDRINGER/AFLYSNINGER
Penguin Travel forbeholder sig ret til med minimum 3 ugers varsel at foretage nødvendige ændringer, eller aflyse en grupperejse på grund af manglende tilslutning eller grundet omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har haft indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.
Det er bureauets politik ikke at udbyde flere afgange på en rejse, end forventet gennemført på baggrund af tidligere års erfaring.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE
Priserne er baseret på de pr. 01.01.2015 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Penguin Travel tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelsen kan ske på grund af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Penguin Travel umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retninger inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. I forbindelse med rejser opgivet i DKK vil prisstigninger/nedsættelse finde sted efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger DKK 50. Valutaændringer på mere end + 5 % eller –10 % i forhold til prislistens udgivelsesdag: Prisændringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris. Prisen på alt andet end flybilletter i denne prisliste er fastsat på baggrund af kursen på USD eller EURO. Dette betyder, at stiger kursen på EUR med 5 %, vil f.eks. en overnatning på f.eks. Hotel Lion stige tilsvarende. Pakker, som indeholder både fly og landarrangement vil ikke stige tilsvarende, da pakkeprisen kun delvist er udregnet på basis af udenlandsk valuta. Typisk vil en ændring af kursen på USD på +5 % kun medføre, at pakkeprisen stiger med 2-3 %. En ændring af prisen i nedadgående retning forudsætter dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller og landarrangementer i forbindelse med kursændringen.

Ø;;;VRIGE BETINGELSER
Rejserne gennemføres efter de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer som følge af ændrede indkøbsforhold. Prislister er gældende indtil ny foreligger.

VÆRNETING/LOVRET
Ethvert krav mod Penguin Travel skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

REJSEGARANTIFOND OG KONKURSDÆKNING
Rejserne på siden udbydes af Penguin Travel Ltd, Bulgarien.
Som rejsende med det EU-baserede rejsebureau er din rejse sikret via vores forsikring i EUROINS og du er dækket på samme måde som det kendes fra Rejsegarantifonden
NB. Priserne er baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Rejser du alene, udfaktureres og betales tillæg for eneværelse/ tillæg for solo-rejse, såfremt andre ikke er tilmeldt, ved bestilling, også selvom deleværelse er ønsket. Når ny rejsedeltager har bestilt og betalt på samme vilkår, vil tillæggene blive refunderet.
 

BALKAN – den store tur! Bulgarien, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Makedonien 7590 DKK, 14 Dage

BALKAN – den store tur! Bulgarien, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Makedonien

DOWNLOAD TRIP DOSSIER   Denne rundrejse er et kulturhistorisk kalejdoskop på Balkan. Engang...
Det bedste af Mexico - grupperejse 7370 DKK, 10 Dage

Det bedste af Mexico - grupperejse

Riv 10 dage ud af kalenderen og tag med os på denne 10-dages tur for at udforske en overflod af...
Trekking i Simienbjergene - Vandreferie Etiopien 5880 DKK, 7 Dage

Trekking i Simienbjergene - Vandreferie Etiopien

Pak rygsækken og tag med på opdagelse i et af verdens mest spektakulære trekkingområder – i...
Se alt» Blog

25.08.2021 13:12

7 interessante fakta om Afghanistan

Så er der igen nyt fra Afghanistan - i april 2021 skrev vi om tilbagetrækning af soldater frem til 11.september 2021. Fulde af håb og optimisme - velvidende at  Afghanistan i mere end 50 år har været været på forsiderne med historier om flygtninge, terrorisme, burkaer og skæg. I 2015 skrev Suzanne Brøgger om sine oplevelser i landet i bogen "Jeg har set den gamle verden forsvinde...


10.08.2021 15:10

Guinea – mineraler og chimpamser, der bruger sten som værktøj

Guinea - pygmæernes land og guldminer Det oprindelige folk i Guinea var pygmæer. Langsomt blev de fordrevet og assimileret af indtrængende folkeslag, der i århundreder søgtelykken i guldminerne, der forsynede middelhavslandene med det ædle metal. Guinea – og kun Guinea Dette vestafrikansk land hedder kun Guinea, men for at adskille det fra en række andre lande, hvor navnet Guinea...


10.08.2021 14:50

Top 7 seværdigheder i Sydsudan

Sudan er det nyeste land i verden og et, som mange mennesker ikke engang har hørt om. Dem, der har, forbinder det normalt med den militære konflikt, der har hærget i regionen i årtier. Men bag alt dette ligger et land med gamle kulturelle ritualer, et utal af farverige lokale stammer og rå naturlig skønhed. Det er stadig en af de mest udfordrende destinationer for den udforskende rejsende. I...


09.08.2021 12:20

De ukendte pyramider i Sudan

De ukendte pyramider i Sudan Kan du navnet på landet med de fleste pyramider i verden? Nej, det er ikke Egypten. Landet, der har denne rekord med mere end 200 pyramider, er faktisk Egyptens sydlige nabo - Sudan. Selvom de ikke er så store som de egyptiske, er de lige så imponerende og har lige så spændende historie, der går tilbage til 800-tallet f.Kr., til kongeriget Kush. De sudans pyramider...